Г.ДӨЛГӨӨН: БАНКНЫ САЛБАРЫН ХЭТ ТӨВЛӨРЛИЙГ БУУРУУЛСНААР САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ОЛОН ТУЛГУУРТ ХӨГЖЛИЙГ БИЙ БОЛГОНО

Монголбанкны Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгч Г.Дөлгөөнөөс зарим зүйлийг тодрууллаа.

Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг УИХ-аар хэлэлцэж байна. Энэ удаа хуульд голлох ямар өөрчлөлт орж байгаа вэ?

Банкны тухай хуульд 2018 онд 45 хувьд нь нэмэлт, өөрчлөлт оруулж байсан бол одоо 15 хувьд нь нэмэлт, өөрчлөлтийг хийхээр хуулийн төслийг УИХ-ын нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар хэлэлцэж байна. Үүнд дараах үндсэн дөрвөн зарчмыг баримтлан өөрчлөхөөр төсөлд тусгасан байгаа.

Нэгт, банкийг нээлттэй болгох. Банкны системийн хэмжээнд нийт 12 банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүний таван банк нь банкны системд нөлөө бүхий банк байна. Тус банкууд хуулийн зохицуулалтаар 2022 оны зургаадугаар сарын 30-ны өдрийн дотор нээлттэй хувьцаат компани болж, санхүүгийн зах зээлд IPO гаргасан байх үүрэгтэй болно.  Харин бусад банкуудад нээлттэй эсхүл хаалттай хувьцаат компани байх сонголт хийх эрхийг нээлттэй үлдээнэ. Өөрөөр хэлбэл, хувьцаат компани хэлбэрт шилжих юм. Хоёрт, хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрлийг бууруулна. Энэ нь банкны шинэчлэлийн хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажил бөгөөд нэг хувьцаа эзэмшигч дангаараа болон холбогдох этгээдийнхээ хамт тухайн банкны нийт гаргасан хувьцааны 20 хувиас хэтрэхгүй хэмжээний хувийг эзэмшихээр тусгаж өгсөн. Тус зохицуулалтыг 2023 оны арванхоёрдугаар сарын 31-ний өдрийн дотор бүх банк хуулийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэсэн байх ёстой. Энэ нь хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрлийг бууруулна.

Харин Төрийн өмчийн оролцоотой банкийг хувьчлах тухай асуудал бол Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжоор зохицуулагддаг бөгөөд энэ үйл ажиллагаа нь Улсын Их Хурал, Засгийн газрын бүрэн эрхийн хүрээнд хамаарах харилцаа байдаг. Тиймээс үүнтэй холбоотой асуудлыг Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг Дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөлд Засгийн газраас хуульд заасан хугацаанд бүх банкны адил хувьцаат компанийн хэлбэрт шилжих болон бусад арга хэмжээг хуульд заасны дагуу шийдвэрлэх талаар тусгасан байгаа.

Банкууд IPO гаргаснаар банкны үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй болж, хяналтын тогтолцоо илүү боловсронгуй болох, банкны засаглал сайжрах, санхүүгийн хүртээмжтэй байдал нэмэгдэх зэрэг банк, санхүүгийн салбарын экосистемийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих боломж бүрдэх юм.

Гуравт, банк татан буугдсан үед төлбөр барагдуулах дарааллыг ойлгомжтой болгох, хуримтлалтай иргэн, өрхийн хууль ёсны эрхийг хамгаалахад чиглэсэн байдлаар оновчтой байлгах зохицуулалтыг хуулийн төсөлд тусгасан. Нийтлэг дагаж мөрддөг зарчмын хувьд төлбөр барагдуулах дарааллын тэргүүн хэсэгт тухайн банкны эрх хүлээн авагчийн зардал гарахаар туссан байдаг. Одоо хүчин мөрдөгдөж байгаа Банкны тухай хуулиар төлбөр барагдуулах дараалалд иргэн, аж ахуйн нэгжийг тусад нь зохицуулах нь маргаан дагуулсан асуудлууд үүсгэх тохиолдолд байдаг хэдий ч,  хуримтлалтай иргэн, өрхийн хууль ёсны эрхийг хамгаалах үзэл баримтлалын хүрээнд иргэд тэргүүн ээлжинд хадгаламж болон харилцах дансанд байгаа өөрийн мөнгөн хөрөнгийг хуулийн этгээдийн өмнө буюу тэдгээрээс тэргүүн ээлжинд авах зохицуулалтыг тусгаж өгсөн. Дараа нь хуулийн этгээд, түүний дараа Засгийн газар, УИХ-ын харьяа байгууллагууд гэх зэргээр төрийн байгууллагууд байхаар төлбөр барагдуулах дарааллыг нарийвчлан тусгалаа.

Дөрөвт, банкны систем дэх нөлөө бүхий банкны тодорхойлолтыг нарийвчилан боловсронгуй болгон хуульчилхаар тусгаж өгсөн. Системд нөлөө бүхий банкуудтай холбоотой асуудлыг Банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах тухай хуульд тусгайлан хуульчилсан байдаг. Одоогийн байдлаар нийт системийн таваас дээш хувийг эзэлж байгаа бол системийн нөлөө бүхий банк гэж тооцогддог. Харин энэ зохицуулалтаар ганцхан зах зээлд эзлэх хувиар бус банкны хөрөнгө, төлбөрийн систем дэх гүйлгээний нийт дүнд эзлэх хувь, банкны үндсэн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тогтолцоо дахь хамаарал, мөн харилцагчдын тоо бусад хүчин зүйлсийг баримтлан энэ тодорхойлолтыг боловсронгуй болгож байна. Мөн ОУВС-ийн хөтөлбөрийн хэрэгжих хугацаанд банкны системд томоохон үнэлгээ, дүгнэлт хийсэн. Энэ үнэлгээ, дүгнэлтийн хүрээнд хийгдэж байгаа чухал ажлуудын нэг юм.

Банкуудыг нээлттэй болгоход хөрөнгийн зах зээл бэлэн үү гэдэг асуудал яригдаж байна. Энэ талаар?

Улсын Их Хурлаас Дэд ажлын хэсгийг банк, санхүүгийн салбарын үндсэн зохицуулагч байгууллага болох Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөлөл мөн Монголын банкны холбоо зэрэг энэ салбарын олон талын оролцогчдын төлөөллийг оролцуулан өргөн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан байгаа. Хөрөнгийн зах зээл нийт санхүүгийн системийн 10 хүрэхгүй  хувийг л эзэлж байгаа. Банк нээлттэй компани болж, санхүүгийн зах зээлд үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн, шинэ бүтээгдэхүүн гаргаснаар санхүүгийн хүртээмжтэй байдал нэмэгдэж, энэ зах зээлийн хөгжилд маш том хувь нэмэр оруулна гэж харж байгаа. Харилцагч нар зөвхөн банкинд мөнгөө хадгалуулах бус хөрөнгийн биржээр дамжуулан тухайн аж ахуйн нэгжийн хувьцааг авснаар өөрийн санхүүг төлөвлөх, санхүүгийн салбарын мэдлэг мэдээлэл нэмэгдэх, ногдол ашиг болон бусад үр шимийг хүртэх бүрэн боломжтой болно. Тэгэхээр банкнаас хэт их хамааралтай санхүүгийн зах зээлийг задалж, хөрөнгийн биржийг хөгжүүлэхэд энэ хууль тодорхой ач холбогдолтой. Хөрөнгийн бирж дээр ажиллаж байгаа мэргэжлийн байгууллагууд үүнийг нэлээд таатай хүлээн авч байгаа. Гэхдээ бид бүхэн үндсэн зарчим, суурь зохицуулалтуудаа хэвээр хадгалж шинэчлэлтэй холбоотой эхний суурь алхмаа хийнзохицуулагч байгууллагууд болох Төв банк, Санхүүгийн зохицуулах хороо болгоомжтой хандах нь зүйтэй. Нөхцөл байдлаас хамаараад тодорхой үнийн дүнтэй арилжааны хувьд хяналтын уян хатан бодлого, тогтолцоог хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Ингэхдээ ФАТФ-аас тавигдаж байгаа шаардлага, шалгуурыг тогтмол ханган хэрэгжүүлж, үр дүнтэй тогтолцоог хэвийн үргэлжлүүлэх учиртай. Бид ФАТФ-ын саарал жагсаалт болон Европын холбооны хар жагсаалтаас гараад удаагүй байгаа хэдий ч удахгүй дахиад харилцан үнэлгээ хийгдэж, үнэлгээний баг ирэх учир аливаа мөнгөний урсгалд бид байнгын хяналт тавьж ажиллах болно.

312 сэтгэгдэл

Rnocdg

cenforce 100mg for sale - diltiazem brand cost zovirax 400mg

Gkajao

buy doxycycline without prescription - buy synthroid generic order synthroid 75mcg pills

Bawannuaf

Priligy Mexico Costo priligy priligy walgreens

Ewsxzd

buy lisinopril 10mg pills - buy atenolol sale buy omeprazole 20mg pills

WalterSet

writing college essays for money [url="https://essaytodo.com/?"]mla format example essay[/url] double spaced essay

Chrisglype

paid essay writing [url="https://dollaressays.com/?"]social media essay example[/url] american dream essay

Woakjr

viagra for men - viagra 150 mg buy tadalafil 5mg for sale

Henrysep

comparative story essay ex [url="https://essayprepworkshop.com/?"]high school memories essay[/url] essay writer

WilliamTyday

lothbroks’ essay question [url="https://checkyouressay.com/?"]writing persuasive essay[/url] twi sourced essay

Opcniw

order sildalis online cheap - finasteride sale cheap metformin 1000mg

Frankemero

write a reflective essay [url="https://casinogamesmachines.com/?"]writing expository essays[/url] high school essay writing

Anthonyphona

write a essay [url="https://casinoonlinek.com/?"]what to write in a college essay[/url] write narrative essay

Clydelaula

online essay writing services [url="https://onlinecasinoad.com/?"]writing an autobiography essay[/url] cheap essay writing

rogaine vs propecia

cialis tadalafil 20 mg

DavidQuare

write an expository essay [url="https://casinoonlinet.com/?"]write college essays[/url] improving essay writing

Richardintix

writing college essays [url="https://multiessay.com/?"]writing a descriptive essay[/url] essay on writing

Zrqpae

synthroid 150mcg without prescription - synthroid 75mcg canada order generic neurontin 800mg

Quintonerulk

what to write college essay on [url="https://student-essay.com/?"]cheap custom essay writing service[/url] write a personal essay

Daviddat

website that write essays for you [url="https://buy1essay.com/?"]writing a literature essay[/url] professional essay writing service

Davidfef

wetpussy sex games [url="https://sexgameszone.com/?"]sex games cdg[/url] amateur truth or dare sex games

Zwmskf

generic lyrica 75mg - furosemide 5mg furosemide generic for sale

RonaldFruts

free to play minecraft sex games [url="https://sex4games.com/?"]hot gay sex games[/url] sex toon games

MichaelRitib

lovely lilith clips4sale video games sex [url="https://winsexgames.com/?"]wfree sex games[/url] japan sex games

ChrisNeige

mother daughter forced sex games [url="https://sexygamess.com/?"]sex games of miley cyrus[/url] sex games japanese porn english

Hovohu

ivermectin 6 mg - stromectol order best rated canadian online pharmacy

cialis 20mg for sale

Dutasteride Duagen Bph Want To Buy In Internet

Cbmmtw

cost of tadalafil in canada - cialis 5mg for sale where to order cialis in canada

AlfredCow

sex games with no sign up [url="https://sexgamesx.net/?"]simulator sex games[/url] sex mmorpg games free

dosage of neurontin

cialis et sante

zithromax side effects

Legal Viagra Sales

tadalafil generic vs cialis

Purchasing Amoxicillin With No Prescription

RonaldBlurn

keto avocado recipes [url="https://ketogendiets.com/?"]easy keto[/url] guide to keto diet

RonaldBlurn

keto egg diet [url="https://ketogenicdiets.net/?"]keto diet buddy[/url] is cauliflower keto

buy plaquenil uk

Can Keflex Help A Toothache

RonaldBlurn

food for keto diet [url="https://ketogendiet.net/?"]the keto reset diet[/url] keto pumpkin cookies

RonaldBlurn

princess peach sex games [url="https://sexgamesx.net/?"]sexy my little pony sex games[/url] adult sex android games

Ypzkom

online casino no deposit bonus - free slots online betfair casino online

Pvftvs

canadian mail order pharmacy - fildena sale ed meds

Donaldjuh

non flash sex games [url="https://sex4games.com/?"]sex games for guys[/url] virtule sex games

RmexAdava

i need help writing a personal statement thesis writing

Ocitqn

viagra from canadian pharmacy - site canadian pharmacy sildenafil

Arthureluff

easy sex games [url="https://cybersexgames.net/?"]free sex games for ipad[/url] free hd sex games

Ikgqwt

tadalafil cost in mexico - cialis pills viagra San Jose

Cnsnunere

are there good canadian pharmacies Moduretic

Priligy

Silagra Without Prescription

Hhnoop

prednisone 50 mg price in india - prednisone tablets prednisone 1.25 mg

Erbiyn

no prescription online prednisone - prednisone cost buy prednisone 10 mg

Prednisone

cheapest cialis

blirwex
Ilkgcs

buy stromectol usa - ivermectin lotion ivermectin 3mg tablets price

DonaldBrita

exploratory essay example [url="https://multiessay.com/?"]essay about school uniform[/url] how to conclude an essay

Quantum Biofeedback

Helpful information. Lucky me I found your site by chance, and I'm stunned why this twist of fate did not happened earlier! I bookmarked it. read more ... first prev 1 2 3 4 next last

QHHT

Useful information. Lucky me I discovered your web site by accident, and I am stunned why this twist of fate didn't happened earlier! I bookmarked it. read more ... first prev 1 2 3 4 next last

Stromectol

cialis pulmonary

Fumqno

ivermectin 6mg tablet - mectinpl.com ivermectin oral 0 8

Yjhrwu

purchase amoxicillin - amoxicilin usa purchase amoxil 500mg uk

Viagra

Levitra Donde Comprar

Cialis

amendes par la douane achat cialis belgique

Lasix

Dental

BrandonJen

writing a compare and contrast essay [url="https://student-essay.com/?"]college essay writing[/url] writing the essay nyu

Propecia

Cialis In Tschechien

cialis tadalafil

viagra cialis leviti samply pack

is viagra safe for women

Amoxicillin Allopurino

Ryivha

canadian pharmacy adderall - phaplusp canadian pharmacy for viagra

Wkrnmq

how can you get viagra over the counter - Buy viagra cheap compare viagra prices

vidalista 20 mg 180 pills

Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return. http://herreramedical.org/vidalista

Ozxbkh

tadalafil 20 mg best price - Approved cialis order cialis canadian pharmacy

Njfndo

cialis 10mg - cost of cialis cialis from singapore

buy genereiccialis

Currently it sounds like BlogEngine is the preferred blogging platform available right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog? http://ciaalis2u.com/

Matthewkiz

a manual for writers of research papers theses and dissertations [url="https://essaypoints.com/?"]help with thesis[/url]

Uepjqm

cialis generic price - cheapest cialis can you buy cialis online in australia

ivermectin 12 mg

Hello, i believe that i saw you visited my site thus i came to go back the favor?.I'm trying to find issues to improve my website!I guess its adequate to use a few of your ideas!! http://antiibioticsland.com/Stromectol.htm

Xvttid

prednisone corticosteroid - brand name prednisone where to buy prednisone in australia

GustavoDaync

essay review service [url="https://essayghostwriter.com/?"]essays for money[/url]

Sswlmt

tadalafil prices canada - cialis to buy tadalafil 20 mg in canada

Inatskets

http://buyneurontine.com/ - will gabapentin

Neurontine

el viagra en las mujeres

Blasuasia

http://prednisonebuyon.com/ - Prednisone

Wkvzpt

cost of stromectol medication - stromectol tablet ivermectin 3mg for lice

does india treat covid 19 with ivermectin

Hi, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog! http://harmonyhomesltd.com/Ivermectinum-overdose.html

Flrgfc

vidalista tadalafil 60 - malegra 200 vidalista 20

Mobile Application

Thanks for all your work on this blog. Kate really likes going through investigations and it is obvious why. Many of us know all relating to the powerful tactic you make good thoughts on this website and in addition attract contribution from others on this concern then our favorite simple princess is truly starting to learn a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You are carrying out a brilliant job. blog I always use url shortener It is very helpful.

prednisone interactions

2.5 Mg Cialis No Prescription

Zphcvn

buying vardenafil online reviews - levitra coupon what is the main cause of erectile dysfunction

Hdrsky

buy 40mg accutane online - accutane capsule accutane pills buy online

Priligy

Direct Worldwide Progesterone Best Website In Canada Cheapeast

Biodiataw

http://buylasixshop.com/ - side effect of furosemide

torsemide to furosemide conversion globalrph

Viagra Au Herbes

cleamma

https://buyzithromaxinf.com/ - zithromax for dogs

Reepkeymn
Authold

https://buypriligyhop.com/ - priligy over the counter

Zithromax

cialis advertisement

hydroxychloroquine order

levitra 10 maison de la gendarmerie

Henrysmoni

free gay dating sim english bristol gay dating [url="http://gaydatinglosangeles.com/?"]best gay dating sites in europe[/url]

inodorn

https://buyplaquenilcv.com/ - plaquenil indications

hydroxychloroquine coronavirus africa

This info is worth everyone's attention. When can I find out more? https://hhydroxychloroquine.com/

Agmifb

furosemide 20 - furosemide 5mg buy lasix tablets india canada

Henrysmoni

straight man dating gay man gay dating st louis [url="http://gaydatingcanada.com/?"]gay furry rhino dating[/url]

side effects of prednisone 20 mg

I do agree with all of the ideas you've presented for your post. They're really convincing and will certainly work. Still, the posts are too brief for beginners. May you please lengthen them a bit from next time? Thanks for the post. http://herreramedical.org/prednisone

can you buy cialis over the counter

We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You've done an impressive job and our whole community will be thankful to you. https://tadalafili.com/

Jmoayw

chewing cialis tablets - Buy no rx cialis cialis 10mg daily use

Stromectol

Lasix Portugal

Henrysmoni

gay dating sites in kenya gay guy dating websites [url="http://gayedating.com?"]big gay cock dating[/url]

Ysnnua

edit letter - essays help write essay for money

SogSoutty

https://buypropeciaon.com/ - Propecia

doxycycline for dog bite dosage

Great blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I'm planning to start my own blog soon but I'm a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm completely overwhelmed .. Any recommendations? Cheers! http://antiibioticsland.com/Doxycycline.htm

Xfoyrv

generic amoxicillin cost - amoxicillin for sale buy amoxicilin 500 mg online mexico

PatrickIceft

rural gay interracial dating gay dating free site [url="http://freegaychatnew.com?"]gay tampa dating[/url]

cost of dapoxetine

I am now not certain where you are getting your info, however great topic. I must spend a while learning much more or working out more. Thank you for magnificent info I used to be on the lookout for this information for my mission. https://buszcentrum.com/priligy.htm

tadalafil 20mg price

I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Studying this information So i'm happy to exhibit that I have a very good uncanny feeling I came upon just what I needed. I most indisputably will make certain to do not omit this site and give it a glance regularly. http://www.deinformedvoters.org/vidalista-online

Effiftnug

http://buysildenshop.com/ - Viagra

Viagra

Arjuna

Mzphee

buy cheap generic vardenafil online - generic it vardenafil buy vardenafil online paypal

propecia long term side effects

cheap levitra online

ledeeft

http://buystromectolon.com/ - Stromectol

Cialis

Erythromycin

Pjdhdy

price of cialis for daily use - cialis soft tabs tadalafil from india 5mg

Officky

https://buytadalafshop.com/ - Cialis

hydroxychloroquine banned in france

You can certainly see your enthusiasm in the work you write. The sector hopes for even more passionate writers like you who aren't afraid to mention how they believe. Always go after your heart. http://hydroxychloroquined.online/

Vdyrcs

doxycycline 100mg best buy - doxycycline 200 mg doxycycline medication cost

albuterol tablets for dogs

Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have created some nice methods and we are looking to swap solutions with other folks, why not shoot me an email if interested. http://herreramedical.org/albuterol

clomid for sale nz

Hey there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Many thanks! https://buszcentrum.com/clomid.htm

Ekhdnr

stromectol drug - ivermectin us where to buy stromectol online

KevinTar

gay dating elmira ny gay millenial dating advice [url="http://gaychatgay.com?"]gay dating av japanese[/url]

KevinTar

how to do gay online dating asian gay dating site [url="http://gaychatrooms.org?"]gay sugar daddy dating[/url]

KevinTar

disco gay dating reddit gay dating websites reviews [url="http://gaychatus.com?"]gay movie about online dating[/url]

KevinTar

international gay dating site dating site gay man over 40 [url="http://gaychatgay.com?"]gay black men dating sites[/url]

Williamabilt

free foreign dating sites free no fee [url="http://datingsitesfirst.com/?"]christians dating[/url]

junimeridio

award hydroxychloroquine tablets hole [url=https://hydroxychloroquined.online/ ]hydroxychloroquine for osteoarthritis[/url] collagenase latest news on hydroxychloroquine

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд tseneg.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашигийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.

*